*

Gouraud shading

In computer graphics, a technique developed by Henri Gouraud that computers a shaded surface based on the color and illumination at the corners of polygonal faces.

tạo bóng Gouraud
Trong đồ họa máy tính, một kỹ thuật được phát triển bởi Henri Gouraud vốn tính toán một bề mặt được tạo bóng dựa vào màu hoặc ánh sáng tại các góc của các bề mặt đa giác.


Published:

PAGE TOP ↑