*

GPF(General Protection Fault)

The name of an abend, or crash, in a Windows application, starting with Version 3.1. When the GPF occurs, an error message is displayed, and the program is generally unable to continue. See abend.

GPF(General Protection Fault)
Tên của một sự tắt không chuẩn, hoặc sự cố hỏng, trong một trình ứng dụng Windows, bắt đầu với phiên bản 3.1. Khi GPF xảy ra, một thông báo lỗi được hiển thị, và chương trình thường không thể tiếp tục. Xem abend.


Published:

PAGE TOP ↑