*

GPIB(General Purpose Interface Bus)

An IEEE 488 standard parallel interface used for attaching sensors and programmable instruments to a computer. It uses a 24-pin connector. HP’s version is the HPIB.

GPIB(Bus giao diện đa năng)
Một giao diện song song chuẩn IEEE 488 dùng để gắn các bộ cảm biến và các công cụ có thể lập trình vào một máy tính. Nó dùng một bộ nối kết 24 pin. Phiên bản của HP là HPIB.


Published:

PAGE TOP ↑