*

GPS(Global Positioning System)

A system for identifying earth locations. By triangulation from three satellites, a hand-held receiving unit can pinpoint where you are on the planet.

GPS(Global Positioning System)
Một hệ thống để xác định các vị trí của trái đất. Bằng việc phân vùng tam giác từ 3 vệ tinh, một thiết bị nhận xách tay có thể xác định nơi bạn ở trên hành tinh.


Published:

PAGE TOP ↑