*

GPSS(General Purpose Simulation System)

A programming language for discrete event simulation, which is used to build models of operations such as manufacturing environments, communications systems and traffic patterns. Originally developed by Minuteman Software and GPSS/PC by Minuteman Software and GPSS/H by Wolverine Software.

GPSS(General Purpose Simulation System)
Bộ mô phỏng các hệ đa năng. Một ngôn ngữ lập trình được dụng cho mô phỏng event rời rạc, nó được dùng để tạo các mô hình hoạt động như là các môi trường sản xuất các hệ thống truyền thông và các mô hình giao thông. Đầu tiên được phát triển bởi IBM cho các máy chính, các phiên bản PC có sẵn, như là GPSS/PC bởi Minuteman Software và GPSS/H bởi Wolverine Software.


Published:

PAGE TOP ↑