*

grabber hand

A pointer in the shape of a hand that is moved by a mouse to “grab” and relocate objects on screen.

grabber hand
Một con trỏ ở dạng hình bàn tay được di chuyển bởi chuột để “chộp lấy” và đổi vị trí các đối tượng trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑