*

grade

The transmission capacity of a line. It refers to a range or class of frequencies that it can handle; for example, telegraph grade, voice grade and broadband.

grade
Khả năng chuyển dịch của một dòng. Nó ám chỉ đến một dãy hoặc một lớp các tần số mà nó có thể xử lý; ví dụ, grade điện tín, grade âm thanh và băng tần.


Published:

PAGE TOP ↑