*

gradient

A color spread from light to dark to shade an object or give it a sense of depth. It is also used to create a colorful background.

gradient
Một màu trải ra từ màu sáng đến màu tối để tô bóng hoặc tạo cho nó một cảm giác về độ sâu. Nó cũng được sử dụng để tạo một nền màu.


Published:

PAGE TOP ↑