*

grammar checker

Software that checks the grammar of a sentence. It can check for and highlight incomplete sentences, awkward phrases, wordiness and poor grammar.

grammar checker
Phần mềm kiểm tra ngữ pháp của một câu. Nó có thể kiểm tra và bật sáng các câu chưa hoàn thành, các cụm từ khó sử dụng, sự dài dòng và sai văn phạm.


Published:

PAGE TOP ↑