*

grandfather, father, son

A method for storing previous generations of master file data that are continuously updated. The son is the current file, the father is a copy of the file from the previous cycle, and the grandfather is a copy of the file from the cycle before that one.

grandfather, father, son
Một phương pháp để lưu trữ các thế hệ trước đây của dữ liệu file chủ vốn được cập nhật liên tục. Son là file hiện hành, father là một bản sao của file từ chu trình trước, và grandfather là một bản sao của file từ chu trình trước đó.


Published:

PAGE TOP ↑