*

granularity

The degree of modularity of a system. The more granularity(grains or granules), the more customizable or flexible the system.

độ linh hoạt
Mức độ linh hoạt của một hệ thống. Tính linh hoạt càng cao thì khả năng tạo tùy biến càng lớn.


Published:

PAGE TOP ↑