*

graph

A pictorial representation of information. See business graphics.

đồ thị, đồ họa
Một hình ảnh biểu thị thông tin. Xem business graphics.


Published:

PAGE TOP ↑