*

graphics accelerator

A high-performance display adapter that provide hardware functions for 2-D, 3-D or video operation or all three. When functions are built into the chips on the display adapter, there is less work for the host CPU to do to render the images on screen.

bộ(phím) gia tốc đồ họa
Một adapter màn hình hiển thị hoạt động tốc độ cao vốn cung cấp các chức năng phần cứng cho 2-D, 3-D hoặc hoạt động video hoặc cho cả ba. khi các chức năng được cài vào các chip trên adapter màn hình hiển thị, thì đã giảm khối lượng công việc cho CPU chủ để mô phỏng các hình ảnh trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑