*

graphics based

The display of text and pictures as graphics images; typically bitmapped images. Contrast with text based.

graphics based
Màn hình hiển thị text và các tranh ảnh ở dạng các hình đồ họa, tiêu biểu là các hình ảnh bitmap. Trái với text based.


Published:

PAGE TOP ↑