*

graphics coprocessor

Graphics hardware that performs various 2-D and 3-D geometry and rendering functions, offloading the main CPU from performing such tasks. This typically refers to a very high-end graphics subsystem, but may also refer to a graphics accelerator. See graphics accelerator and geometry calculations.

graphics coprocessor
Phần cứng đồ họa vốn thực hiện nhiều chức năng hình họa 2-D và 3-D và các chức năng mô phỏng, giúp CPU chính không phải thực hiện các tác vụ như thế. Tiêu biểu đề cập đến bộ gia tốc đồ họa. Xem graphics acceleratorgeometry calculations.


Published:

PAGE TOP ↑