*

graphics format

The file format used to store a picture as vector graphics or raster graphics. There are more than 100 graphics formats in use worldwide.

graphics format
Dạng file dùng để lưu trữ một hình ảnh dưới dạng đồ họa vector hoặc đồ họa mành. Có hơn 100 dạng đồ họa được sử dụng rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑