*

graphics mode

A screen display mode that displays graphics. Contrast with text mode and character mode.

graphics modea
Một chế độ màn hình hiển thị vốn hiển thị các hình đồ họa. Trái với text modecharacter mode.


Published:

PAGE TOP ↑