*

graphics port

(1) A socket on the computer for connecting a graphics monitor.

(2) A Macintosh graphics structure that defines all the characteristics of a graphics window(also called GrafPort).

graphics port
(1) Một socket trên máy tính để nối kết một monitor đồ họa.

(2) Một cấu trúc đồ họa Macintosh xác định tất cả các đặc tính của một cửa sổ đồ họa(còn gọi là GrafPort).


Published:

PAGE TOP ↑