*

graphics primitive

An elementary graphics building block, such as a point, line or arc. In a solid modeling system, a cylinder, cube and sphere are examples of primitives.

đồ họa nguyên thủy
Một khối tạo các hình đồ họa cơ bản, như là một điểm, một đường hoặc một cung. Trong một hệ thống mô hình hóa vật rắn, một hình trụ, hình lập phương và hình cầu là các ví dụ về các đồ họa nguyên thủy.


Published:

PAGE TOP ↑