*

graphics scanner

A graphics input device that transforms a picture into an image displayed on-screen.

máy quét đồ họa
Một thiết bị nhập đồ họa dùng để chuyển một bức ảnh thành một hình thị trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑