*

graphics spreadsheet

A spreadsheet program that displays the worksheet on-screen by using bit-mapped graphics instead of relying on the computer’s built-in character set. graphics spreadsheets such as Lotus 1-2-3 for WIndows and Microsoft Excel for Windows make available desk-top publishing tools such as multiple typefaces, type sizes, rules, and screens(grayed areas). Also, printouts can combine spreadsheets and business graphs on one page.

trang bảng tính đồ họa
Một chương trình trang bảng tính bằng cách sử dụng các đồ họa ánh xạ bit thay vì phải dựa vào tập ký tự có sẵn trong máy tính. Các trang bảng tính dạng đồ họa như Microsoft Excel và Lotus 1-2-3 for Windows có cả các công cụ chế bản như các kiểu chữ, các kích cỡ chữ, thước và các màn hình(các vùng được tô xám). Các kết quả in ra có khả năng kết hợp các trang bảng tính với các đồ thị kinh doanh trên cùng một trang.


Published:

PAGE TOP ↑