*

graphics view

In some non-Windows DOS applications, a mode in which the program switches the display cir-cuitry to its graphics mode. In graphics mode, the com-puter is capable of displaying bit- mapped graphics. On all except the fastest computers, graphics mode is significantly slower than character mode. See character view.

chế độ xem đồ họa
Trong một số trình ứng dụng DOS, đây là một chế độ hoạt động, trong đó chương trình chuyển đổi mạch hiển thị sang chế độ đồ họa của nó. Trong chế độ đồ họa, máy tính có khả năng hiển thị các đồ hình ánh xạ bit. Trong mọi trường hợp, trừ các máy tính có tốc độ cao nhất, chế độ họa đều chạy chậm hơn chế độ ký tự. Xem character view.


Published:

PAGE TOP ↑