*

gray scale

A series of shades from white to black. The more shades, or levels, the more realistic an image can be recorded and displayed, especially a scanned photo. Scanners differentiate typically from 16 to 256 gray levels. Although compression techniques help reduce the size of graphics files, high-resolution gray scale requires huge amounts of storage. At a printer resolution of 300 dpi, each square inch is made up of 90,000 pixels. At 256 levels, it takes one byte per pixel, or 90,000 bytes per square inch of image. See halftone.

thang độ xám
Một chuỗi các bóng từ màu trắng đến màu đen. Độ bóng hoặc cấp độ bóng càng cao thì tính hiện thực của hình ảnh càng lớn có thể được ghi lại và được hiển thị, đặc biệt là một hình ảnh quét. Các máy quét tạo sự khác biệt từ 16 đến 256 cấp độ xám. Mặc dù kỹ thuật nén giúp giảm kích cỡ của các file đòi họa, thang độ xám với độ phân giải cao đòi hỏi số lượng sự lưu trữ lớn. Tại một độ phân giải máy in là 300 dpi, mỗi inch vuông được tạo từ 90,000pixel. Tại 256 cấp độ, cần một byte trên pixel, hoặc 90,000byte trên inch vuông của ảnh. Xem halftone.


Published:

PAGE TOP ↑