*

greek

To display text in a representative form in which the actual letters are not discernible, because the screen resolution isn’t high enough to display them properly. Desktop publishing programs let you set which font sizes should be greeked.

greek
Để hiển thị text ở một dạng thay thế mà trong đó các mẫu tự không thấy rõ, vì độ phân giải màn hình không đủ cao để hiển thị chúng một cách riêng lẻ. Các chương trình chế bản cho phép bạn xác lập các kích cỡ font nào nên được mô phỏng.


Published:

PAGE TOP ↑