*

green PC

An energy-saving computer or peripheral device. Green computers, printers and monitors go into a low-voltage “suspend mode” if not used after a certain period of time.

green PC
Một máy tính tiết kiệm điện hoặc thiết bị ngoại vi. Các máy tính tiết kiệm điện, máy in và các monitor chuyển sang “chế độ treo” điện áp thấp nếu không sử dụng sau một khoảng thời gian nhất định.


Published:

PAGE TOP ↑