*

ground current

The current found in a ground line. It may be caused by imbalanced electrical sources; for example, the ground line in a communications channel between two computers deriving power power separately.

dòng điện tiếp đất
Dòng điện được tìm thấy trong một dây tiếp đất. Nó có thể được gây ra bởi các nguồn điện không đồng đều; ví du, dòng tiếp đất trong một kênh truyền thông giữa hai máy tính thu nhận cường độ riêng biệt.


Published:

PAGE TOP ↑