*

ground fault

The temporary current in the ground line, caused by a failing electrical component or interference from an external electrical source such as a thunderstorm.

ground fault
Dòng điện tạm thời trong dây tiếp đất, được gây ra bởi một thành phần điện bị hỏng hoặc sự nhiễu sóng từ một nguồn điện bên ngoài như là một hiện tượng giông bão.


Published:

PAGE TOP ↑