*

ground

An electrically conductive body, such as the earth, which maintains a zero potential(not positively or negatively charged) for connecting to an electrical circuit.

ground
Một vật thể dẫn điện, như là trái đất, nó chứa một điện thế zero(không nạp điện dương hoặc âm) để nối kết với một mạch điện.


Published:

PAGE TOP ↑