*

group icon

In Microsoft Windows, an icon that represents a group-a collection of program item icons. When you open the group icon, you see a group window, which contains the program item icons.

biểu tượng nhóm
Trong Microsoft Windows, đây là biểu tượng đại diện cho một cửa sổ nhóm. Khi mở biểu tượng nhóm, bạn sẽ thấy một cửa sổ nhóm chứa các biểu tượng hạng mục chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑