*

group

In Microsoft Windows, a collection of program item icons that are stored together under a group icon. When YOU open the group icon, you see a window showing the program item icons in the group. Ex-amples of groups include the Accessories, Main, and Games groups.

nhóm
Trong Microsoft Windows, đây là một tập hợp các biểu tượng hạng mục của chương trình, được lưu trữ cùng với nhau dưới một biểu tượng nhóm. Khi bạn mở biểu tượng nhóm bạn nhìn thấy một cửa sổ trình bày các biểu tượng hạng mục chương trình trong nhóm. Các ví dụ về nhóm gồm có Accessories, Main, và Games.


Published:

PAGE TOP ↑