*

groupware

Software designed to support multiple users that work on related tasks. Groupware is an evolving concept that is more than just multiuser software which allows access to the same data. Groupware provides a mechanism that helps users coordinate and keep track of on-going projects together. The heart of groupware is a messaging system, because e-mail is used to notify team members, obtain responses and send alerts. Lotus Notes is often considered the father of groupware, because it was the first to popularize a multifunction groupware system and development environment. See workflow for illustration.

groupware
Phần mềm được thiết kế để hỗ trợ nhiều người dùng vốn làm việc trên các tác vụ liên quan. Groupware là một khái niệm tiến hóa đùng hơn là phần mềm nhiều người dùng cho phép truy cập cùng dữ liệu. Groupware cung cấp một cơ cấu vốn giúp những người dùng phối hợp và theo dõi các dự án đang thực thi với nhau. Cốt lõi của groupware là một hệ thông tin phản hồi và gởi các cảnh báo. Lotus Notes thường được biết đến một hệ thống groupware đa năng đầu tiên và môi trường phát triển. Xem workflow cho hình minh họa.


Published:

PAGE TOP ↑