*

GSM(Global System for Mobile Communications)

A digital cellular phone system based on TDMA that is widely deployed in Europe and throughout the world. It is increasingly being used in the U.S.

GSM(Global System for Mobile Communications)
Một hệ thống điện thoại di động kỹ thuật số dựa trên TDMA vốn được triển khai rộng rãi ở Châu Âu và toàn thế giới. Nó được sử dụng ngày càng tăng ở Hoa Kỳ.


Published:

PAGE TOP ↑