*

guest

In a local area network, an access privilege that al-lows you to access another computer on the network without having to provide a password. See local area network(LAN).

khách
Trong mạng cục bộ, đây là một loại đặc quyền thâm nhập, cho phép bạn truy cập vào máy tính khác trên mạng mà không cần đưa ra mật hiệu. Xem local area network(LAN).


Published:

PAGE TOP ↑