*

guide

In a page layout program, a nonprinting line that appears as a dotted line on-screen, showing the current location of margins, gutters, and other page layout design elements.

đường hướng dẫn
Trong chương trình dàn trang, đây là một dòng không in ra, xuất hiện dưới dạng là một dòng không in ra, xuất hiện dưới dạng là một đường chấm chấm trên màn hình, để chỉ rõ vị trí của các lề, các lề phụ, và các thành phần thiết kế dàn trang khác.


Published:

PAGE TOP ↑