*

GW-BASIC(Gee Whiz-BASIC)

A BASIC interpreter that accompanied MS-DOS in versions prior to 5.0. See QBasic.

GW-BASIC(Gee Whiz-BASIC)
Một bộ diễn dịch BASIC vốn đi kèm MS-DOS trong các phiên bản trước 5.0. Xem QBasic.


Published:

PAGE TOP ↑