*

H.245

An ITU standard protocol for making an audio and videoconferencing call. It defines flow control, encryption and jitter management as well as the signals for initiating the call, negotiating which features are tobe used and terminating the call.

H.245
Một giao thức chuẩn ITU để thực hiện một cuộc gọi audio và videoconferencing(tổ chức hội nghị qua video). Nó xác định điều khiển dòng, tạo mã và quản lý sự biến động cũng như các tín hiệu để bắt đầu cuộc gọi, thỏa thuận các tính năng nào được dùng và kết thúc cuộc gọi.


Published:

PAGE TOP ↑