*

H.261

An ITU standard for compressing an H.320 videoconferencing transmission. The algorithm can be implemented in hardware or software and uses intraframe and interframe compression. It uses one or more 64Kbps ISDN channels(Px64). H.261 supports CIF and QCIF resolutions. See CIF.

H.261
Một chuẩn ITU để nén một tiến trình truyền videoconferencing H.320. Thuật toán nén có thể được thực hiện trong phần cứng hay phầm mềm và sử dụng sự nén bên trong khung và giữa các khung. Nó dùng một hoặc nhiều kênh ISDN 64Kbps(Px64). H.261 hỗ trợ các độ phân giải CIF và QCIF. Xem CIF.


Published:

PAGE TOP ↑