*

H.262

An ITU standard for compressing a videoconferencing transmission. It uses the MPEG-2 compression algorithm.

H.262
Một chuẩn ITU dùng để nén một tiến trình truyền videoconferencing. Nó sử dụng thuật toán nén MPEG-2.


Published:

PAGE TOP ↑