*

H.320

An ITU standard for videoconferencing over digital lines. Using the H.261 compression method, it allows H.320-compliant videoconferencing room and desktop systems to communicate wit each other over ISDN, switched digital and leased lines. A counterpart standard for data conferencing is T.120.

H.320
Một chuẩn ITU dành cho videoconferencing trên các tuyến kỹ thuật số. Sử dụng phương pháp nén H.261, nó cho phép phòng videoconferencing tuân theo H.320 và các hệ thống desktop liên lạc với nhan qua ISDN, kỹ thuật số được chuyển đổi và các tuyến được thuê. Chuẩn đối chiếu dành cho hội nghị dữ liệu là T.120.


Published:

PAGE TOP ↑