*

H.322

An ITU standard for videoconferencing over local area networks(LANs) that can guarantee bandwidth, such as Isochronous Ethernet.

H.322
Một chuẩn ITU dành cho videoconferencing trên các mạng cục bộ(các LAN) vốn có thể bảo đảm độ rộng băng, chẳng hạn Isochronous Ethernet.


Published:

PAGE TOP ↑