*

H.323

An ITU standard for videoconferencing over packet-switched networks(LANs) and the Internet. H.323 is expected to be widely supported for Internet telephony.

H.323
Một chuẩn ITU dành cho videoconferencing trên các mạng chuyển đổi gói chẳng hạn các mạng vùng cục bộ(các LAN) và Internet. Người ta mong H.323 được hỗ trợ rộng rãi cho ngành điện thoại trên Internet.


Published:

PAGE TOP ↑