*

H5

Refers to models of IBM’s water-cooled mainframes that use the bipolar chip technology.

H5
Đề cập đến các mô hình của các máy chủ làm nguội của IBM vốn dùng kỹ thuật vi mạch(chip) lưỡng cực.


Published:

PAGE TOP ↑