*

HAL

(1) (Hardware Abstraction Layer) The translation layer in Windows NT that resides between the NT kernel and I/O system and the hardware itself.

(2) The spaceship computer in the film, “2001″, which takes over command of the ship by itself. The name comes from Heuristic/Algorithmic, which is how the machine aquired its knowledge in the story. The letters H-A-L coincidentally precede I-B-M.

HAL
(1) (Hardware Abstraction Layer) Lớp diễn dịch trong Windows NT ở giữa Kernel NT và hệ thống I/O và phần cứng.

(2) Máy tính tàu vũ trụ trong phim “2001″, tự nó nhận lệnh của con tàu. Tên này có nguồn gốc từ Heuristic/Algorithmic, đó là cách mà máy đạt được sự hiểu biết về câu chuyện. Các mẫu tự H-A-T đứng trước I-B-M nột cách ngẫu nhiên.


Published:

PAGE TOP ↑