*

half-adder

An elementary electronic circuit in the ALU that adds one bit to another, deriving a result bit and a carry bit.

Bộ cộng bán phần
Một mạch điện tử cơ bản trong ALU vốn bổ sung một bit vào bit khác, nhận được một bit kết quả và một bit chuyển.


Published:

PAGE TOP ↑