*

Hamming code

A communications error correction method that intersperses three check bits at the end of each four data bits. At the receiving station, the check bits are used to detect and correct one-bit errors automatically.

Mã tự chỉnh
Một phương pháp sửa lỗi trao đổi thông tin vốn rải 3bit kiểm tra tại cuối mỗi 4bit dữ liệu. Tại trạm nhận, các bit kiểm tra được dùng để tìm và sửa đúng các lỗi một bit một cách tự động.


Published:

PAGE TOP ↑