*

handshaking

Signals transmitted back and forth over a communications network that establish a valid connection between two stations.

handshaking
Các tín hiệu được truyền tới lui qua một mạng trao đổi thông tin vốn thiết lập sự nối kết bền vững giữa hai trạm.


Published:

PAGE TOP ↑