*

hanging paragraph

A paragraph in which the first line starts at the left margin, but subsequent lines are indented as is this paragraph.

hanging paragraph
Một đoạn mà trong đó dòng đầu tiên bắt đằu tiên bắt đầu tại lề trái, nhưng các dòng kế được thụt dòng như là đoạn này.


Published:

PAGE TOP ↑