*

hard coded

Software that performs a fixed number of tasks or works with only a fixed number of devices. For example, a program could be written to work with only two types of printers and not allow any other types to be introduced. Hard coded solutions to problems are usually the fastest, but do not allow for future flexibility.

Tạo mã cứng
Phần mềm vốn thực hiện một số tác vụ cố định hoặc chỉ làm việc với một số thiết kế cố định. Ví dụ, một chương trình có thể được viết để làm việc với chỉ hai loại máy in nhưng không cho phép làm việc với bất kỳ các loại máy in khác. Các giải pháp tạo mă cứng về sự cố thường nhanh nhất, nhưng không cung cấp tính linh hoạt sau này.


Published:

PAGE TOP ↑