*

hard copy

Printed output. Contrast with soft copy.

Bản sao cứng
Kết quả xuất được in. Tương phản với soft copy.


Published:

PAGE TOP ↑