*

hard disk backup program

A utility program that backs up hard disk data and programs onto floppy disks. See backup utility and utility program.

chương trình ghi dự phòng đĩa cứng
Một trình tiện ích dùng để ghi dự phòng dữ liệu và chương trình trên đĩa cứng vào các đĩa mềm. Xem backup utility, và utility program.


Published:

PAGE TOP ↑